Torgny Lilja, PhL

Kommunikation

Marknads- och opinionsundersökningar

The Swedish Parliament on Helgeandsholmen in Stockholm

Opinonsundersökningar handlar inte sällan om samhällsfrågor och politik.

Telefonintervjuare

Under 2000–06 arbetade jag som telefonintervjuare på opinions- och marknads­insituten Skandinavisk Opinion AB, Demoskop AB, AB Stelacon och Temo AB. Åren 2015–16 var jag timanställd på Skop-Research AB.

Skop AB

Skandinavisk Opinion AB (Skop)  var ett systerföretag till Skop-Research. Båda bolagen arbetade dels med kvantitativa under­sökningar, såsom telefon­intervjuer och postala enkäter, dels med kvalitativa under­sökningar, såsom grupp­diskussioner och djup­intervjuer.

Forskare från Uppsala universitet grundade Skandinavisk Opinion1985. Normalt skräddarsydde företaget undersökningarna efter kundens behov, men man genomförde även så kallade omnibus­under­sökningar, där flera beställare delade på kostnaden.

Sturegatan in Stockholm, Sweden

Skop hade kontor och telefoncentral på Sturegatan i Stockholm.

I sep­tember 2012 ansökte Skop om konkurs vid Stockholms tings­rätt. Familjen Hultåker fortsatte därefter att driva enbart Skop-Research, som upphörde i juli 2016. De sista åren fanns lokalerna på Hagagatan 1.

Demoskop AB

Demoskop AB ser sig som specialist på omvärlds­förändringar. Affärsidén är att förädla marknads- och omvärlds­information till besluts­underlag för kunderna. Demoskop tillkom 1989 i Stockholm. I företaget ingår IMM, Institutet för Medicinsk Marknads­forskning.

Uggleviksgatan 7–13 in Stockholm, Sweden

Demoskop hade sina lokaler i stadsdelen Lärkstaden (Vasastan) i Stockholm.

Tillsammans med syster­företaget Kreab utgör Demoskop en del av företags­gruppen Peje Emilsson AB. Demoskop är medlem i Svenska Marknads­undersöknings­företag (SMIF).

AB Stelacon

AB Stelacon är ett analys- och konsultföretag, som genomför egna marknads­undersökningar. Verksamheten omfattar affärs­utveckling, produkt­utveckling och -lansering samt utredningar åt offentlig sektor.

The suburban district Mariehäll near Stockholm, Sweden

Stelacon hade kontoret i stadsdelen Mariehäll i Bromma.

Sedan 1984 har Stelacon utrett, undersökt och analyserat utvecklingen från informations­samhällets start till dagens IT-inspirerade livs­stilar.

Temo AB

Temo AB var ett marknads- och opinions­institut, som tillkom 1971. Verk­sam­heten bestod av omvärlds­analyser, reklam­mätningar, opinions-, media-, varumärkes-, image-, kund- och medarbetar­undersökningar.

Företaget arbetade både med kvantitativa och kvalitativa under­sökningar. I samma koncern ingick LUI, Retail Services, norska Media- och Marknads­institutet (MMI) samt danska Vilstrup Research.

Gårdsfogdevägen 20A Bromma

Temos telefoncentral fanns på Gårdsfogdevägen i Bromma.

Synovate, ett av världens ledande under­söknings­företag, köpte 2005 Temo och LUI. Sedan års­skiftet 2011/12 ingår Synovate i Ipsos, som är ett inter­nationellt mark­nads­under­söknings­företag med huvud­kontor i Paris.

 

Certificate of service Certificate of service

Arbetsuppgifter

Telefonintervjuer
Rekrytering till fokusgrupper
Rekrytering till djupintervjuer

 


Han är en mycket duktig intervjuare. Han är lyhörd för i vilken situation intervjupersonen befinner sig och gör kloka bedömningar av om det är lämpligt att vid just det aktuella försöket genomföra eller ej genomföra en intervju. Han är trevlig och lätt att samarbeta med och har lätt för att i intervjusituationen skapa kontakt med andra människor.

Sofia Hultåker
SKOP-research AB

---------------

AB Stelacon arbetar med marknadsundersökningar inom energi-, telefoni- och IT-området. Torgny har haft en timanställning vid företaget och anlitats vid olika marknadsundersökningsprojekt som företaget utför. Torgny har under dessa projekt genomfört telefonintervjuer i stora och små företag inom det svenska näringlivet samt även intervjuat svenska hushåll.

Som person är Torgny trevlig, noggrann och lätt att samarbeta med.

Det är ett nöje att lämna Torgny våra allra bästa rekommendationer och önska honom lycka till i framtiden.

Eva Rehnberg
AB Stelacon

---------------

Torgny Lilja har arbetat i vår heldatoriserade telefoncentral som timanställd telefonintervjuare.

Torgnys arbetsuppgifter har varit följande:

Torgny har utfört sina arbetsuppgifter till vår fulla belåtenhet och är mycket uppskattad av såväl arbetskamrater som ledning.

Gabriella Dahlberg
Temo AB

 

Till toppen