Torgny Lilja, PhL

Layout

Nordiska ministerrådet

Angsö national park

Sångsvanar i Muddus nationalpark.
Foto: Brutus Östling.

Hotade arter

Under 1992–94 tog jag fram tryckoriginal för boken ”Hotade djur och växter i Norden”, som ingår i en serie som Nordiska ministerrådet ger ut. Till publika­tionen hör en omfattande tabelldel med rödlistade arter.

Tidigare hade jag för ministerrådets räkning översatt broschyren ”Biotoper i det nordiska kultur­landskapet” från danska till svenska. Skriften ingår i det samnordiska projektet “Biotopvern i Norden”.

Hotade djur och växter by Jan Höijer

Jag svarade för typografi och sidombrytning av boken.

Biotoper i det nordiska kulturlandskapet

Jag översatte broschyren från danska till svenska.

Nordiska Ministerrådet är de nordiska regeringarnas samarbetsorgan sedan 1971. Stats­ministrarna delegerar ansvar till respektive samarbets­minister och till Nordiska samarbetskommittén, som svarar för koordineringen av samarbetet.

Fler­talet nordiska ministrar träffas ett par gånger om året. Nationella tjänstemän i de olika kommittéerna förbereder och följer upp ärenden. Ord­förande­skapet roterar mellan de fem nordiska länderna och varar ett år åt gången.

 

Certificate of cervice

Arbetsuppgifter

Layout
Typografi
Sidombrytning


Torgny Lilja, Stockholm, har medverkat i den samnordiska rapporten ”Hotade djur och växter i Norden” utarbetad under Natur- og filuftslivsgruppen och utgiven av Nordiska Ministerådet 1995 (Tema Nord 1995:520), med Jan Höjer, Naturvårdsverket som projektledare och författare. Skriften omfattar 142 sidor, och därtill en omfångsrik tabelldel med tillhörande texter.

Torgny Lilja har svarat för typografi och sidombrytning och dessutom utfört utskrift av materialet.

Maria Mikkelsen
Natur- og friluftslivsgruppen
Nordiska Ministerrådet

 

Till toppen